Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page JiniSoft Account JiniSoft Business JiniSoft E-Account JiniSoft E-Business JiniSoft E-Commerce JiniSoft Service JiniSoft Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Product
• Home
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Data Engineering
- JiniSoftl Analytics
- JiniSoft E-Analytics
- JiniSoft X-Analytics
• บริการ ...ให้ คำปรึกษา
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart

White Paper # Technical Information


        ตลอดเวลา 20 ปี Natural ประสพความสำเร็จ ในการพัฒนา Expert Systems ในการทำหน้าที่เป็น Line Revert เทียม และ พัฒนา NoSQL หรือ OODB Engine 1.x : Object-Oriented DataBase ด้วย Native C/C++ เพื่อรองรับ Big Data สำหรับ Telephone Billing Systems โดยเฉพาะ ซึ่งทำงานเร็วกว่า FoxPro หรือ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า พร้อม ๆ กับรองรับ Security ระดับ Field และ Record อ้างอิงด้วย Department และ Position ตาม Human Relation ( โดยไม่จำกัด ระดับ หรือ จำนวนชั้น ทั้ง Department หรือ Division และ Prosition )

        ปัจจุบัน OODB Engine 2.x : Object-Oriented DataBase, MediaBase & LogicBase เป็น Dynamic Process ด้วย Object-Oriented SQL เพื่อรองรับ Big Data สำหรับ Enterpise Business Application & Business Intelligence ในลักษณะ Co-operative Computing โดยเฉพาะ และ เพื่อรองรับ Artificial Intelligence ในอนาคต โดยจัดเก็บ Comand, Menu & Toolbas ลง DataBase ทั้ง Process & Report ในรูปแบบของ Transaction Flow โดยกำหนดสิทธิ์ อ้างอิงด้วย Department และ Position ตาม Human Relation ( รวมทั้งสามารถ Customize ทั้ง Process & Report ให้เฉพาะบาง Department หรือ Person ตามกฏ Inheritance ของ Object-Oriented SQL ผ่าน Transaction Flow ) พร้อมเก็บ Log ของแต่ละบุคคล ในการ Tacking ตาม Transaction No. ทั้ง Log-in, Report & Process ( Add, Edit, Approve, Transfer & Disable ไม่มี Delete พร้อมเก็บ Profile ของแต่ละ Object Field ของแต่ละ Record ไว้ทั้งหมด )

หมายเหตุ

 • สำหรับ Process ( Add, Edit, Transfer & Disable ) รวมทั้งที่เกิดจาก Transaction เกี่ยวกับ Reconfig หรือ Recalculate ตาม วันเวลา ซึ่งกำหนดไว้ใน configuration รวมถึง Remote Maintenance ด้วย หากยังไม่ได้รับการ Approve ตาม Business Rule ของแต่ละ Transaction ข้อมูลต่าง ๆ ยังอยู่ใน Section หรือ Virtual Data ของ Temporary ของแต่ละ User ( ยังไม่ไปรวมกับ Real Data ) โดย User หรือ ผู้มีอำนาจ Approve นั้น ๆ สามารถเลือกทำ Report ตาม Real Data หรือ Virtual Data ก็ได้ และ สามารถกำหนด Automatic หรือ Scheule ในการส่ง Report หรือ Statuse สำหรับการ Approve, Confirm หรือ Notification

  และ สามารถย้อนกลับไปใช้ Configuration เดิม หรือ ยกเลิกการ Recalculate ได้ แต่ต้องได้รับการ Approve ตาม Business Rule ของ Transaction นั้นก่อน และ ต้องถูกบันทึก Profile ของแต่ละบุคคลซึ่งเกี่ยข้องไว้เป็นหลักฐาน ( หากเป็น Remote Maintenance ทั้ง Technician หรือ Engineer ต้องถูกบันทึก Profile ของแต่ละบุคคล แสดงให้ Customer อื่น ๆ เห็นถึงอัตราส่วนความสำเร็จและความล้มเหลว รวมถึงความพึงพอใจโดยรวมด้วย )


        Natural ตั้งแต่ ...รุ่น Cloud Application เน้น Service หรือ Plug-in สำหรับ Background Process ฝังตัวไว้ใน Windows เพื่อยังคงไว้ซึ่ง "เสถียรภาพ” ในการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนเช่นเดิม พร้อมรองรับ LDAP หรือ Microsoft Actice Directory ทั้ง Search Directory ตั้งแต่รุ่น Standard Edition และ Update ตั้งแต่รุ่น Client \ Server เพื่อ Update ข้อมูล ของ Human Resource Management Systems รวมถึง Log-in หรือ Windows Authentication & Authorization ผ่าน ADSI ด้วย C++ สำหรับ Desktop App ทั้ง Standalone หรือ Client \ Server และ WIF : Windows Identity Foundation ด้วย ASP.NET สำหรับ Dynamic Web หรือ WCF : Windows Communication Foundation ( Web Service ) สำหรับ Windows Tablet หรือ Smart Device โดยแบ่ง Cloud Server ออกเป็น 2 ประเภท คือ Centralized Server สำหรับ ฝากไว้กับ Provider หรือ Head Office และ Proxy Server สำหรับ กระจายตามสาขา เพื่อช่วยลด Data Transfer ระหว่าง Client กับ Centralize Server รวมทั้งยังเป็น Backup หรือ Mirror ของ Centralize Server ด้วย โดย Network Protocol เป็นไปตาม Editon ของ License และ ไม่จำกัดจำนวนสาขา แต่จำกัดจำนวน Account ของทุกสาขารวมกัน

หมายเหตุ

 • แต่ละ Service สามารถเชื่อมต่อรับข้อมูลจาก Device ต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ทั้งแบบ Automatic และ Scheule เพื่อป้องกันปัญหา Traffic Jam ( พร้อม ๆ กัน โดยไม่จำกัดจำนวนของการ Connect หรือ Device แต่จำกัดจำนวน Account ) มาประมวลผลแบบ Real-Time Process & Report ตั้งแต่รุ่น Client \ Server สามารถแสดง Monitor ไปยังผู้มีหน้าที่ติดตามได้ ไม่ ...จำกัดจำนวน Terminal ทั้งจาก PABX, Fax Server หรือ เครื่องตอกบัตร ฯลฯ โดยผ่าน Socket Protocol หรือ TCP/IP

  และ สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกสาขาทั่วโลกมาประมวลผลพร้อมกัน โดยใช้สูตรคำนวณอัตราค่าบริการแยกตาม Account, Channel หรือ Location จริง และ คิดค่าบริการแตกต่างกันตาม ประเภทของ Holiday ( วันหยุด ) ในแต่ละประเทศ รวมทั้ง คำนวณ ...สวนลดตามปริมาณการใช้ ทั้งขึ้นกับ จำนวนครั้ง จำนวนหน่วยของเวลา หรือ ผลรวมของค่าบริการทั้งหมด แยกเป็น Step ตาม Group หรือ Channel ได้อย่างหลากหลาย ...ไม่จำกัด ลงลึกเป็นหน่วยย่อย ๆ ระดับวินาที รวมถึงแก้ไขการปัดเศษ แยกแต่ละสูตรการคำนวณ แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมมารวมยัง Centralized Server เพื่อกระจาย Process หรือ Report ไปยัง Proxy Server ตามสาขา หรือ Client ต่าง ๆ ต่อไป ( ในอนาคต สามารถพัฒนา ...เพิ่ม Service หรือ Plug-in ฝังตัวไว้ใน Server ตามประเภท Device ต่าง ๆ ซึ่ง Customer ต้องการให้รวมเข้ามาในระบบ เพื่อเพิ่มข้อมูลหรือความถูกต้องในการประมวลผล )


Client Application หรือ Desktop App แบ่ง Step การพัฒนา ...ตามสภาพแวดล้อม ดังนี้


 1. เน้น Integration ตามแนวทางของ Microsoft ในปัจจุบัน เช่น พัฒนา Business Intelligence หรือ Pivot Grid ด้วย VSTO : Microsoft Visual Studio Tool for Office ในการทำงานร่วม ( Add-in ) กับ Microsoft Office โดยใช้ C++/CLI พัฒนาบน Microsoft Viusal C++ 2005 ด้วย Windows Forms 2.0 เพื่อรองรับการยัายไปทำงานบน Mac OS X, Linux & Unix ด้วย Mono Cross-Platform ได้ทันที ( Application ชุดเดียวกับที่ทำงานบน Windows ) รวมทั้งยัง Compatible กับ OODB Engine 2.x ซึ่งเดิมพัฒนาด้วย Java Platform ก่อนย้ายมาเป็น C# หรือ C++/CLI และ จะย้ายไปเป็น Native C/C++ ในลำดับต่อไป

  และ รองรับ Technology ใหม่ ๆ ของ Microsoft โดยใช้ Native C++/CX ( Metro Style ) พัฒนาบน Microsoft Viusal C++ 2013 สามารถทำงานได้เฉพาะบน Microsoft Windows RT ( Surface Tablet ), 8.x New Style หรือ Server 2012 แต่ไม่สามารถทำงานบน Windows XP จนถึง 7 ได้


 2. เน้น Performance โดยแยก Module แต่ละ Group Object ด้วย COM+ พัฒนาบน MFC : Microsoft Foundation Class Library เพื่อรองรับ Integration กับ Application ต่าง ๆ โดยเฉพาะ Business Intelligence หรือ Pivot Grid ด้วย Excel add-in development in C/C++ หรือ VBA Application เต็มรูปแบบ รวมทั้ง แก้ไขข้อมูล หรือ รายงายข้อมูล ด้วย Drag and Drop โดยใช้ Native C++ พัฒนาบน Microsoft Viusal C++ 2005 เพื่อรองรับการย้ายไปทำงานบน Mac OS X, Linux & Unix ด้วย Wine ได้ทันที ( Application ชุดเดียวกับที่ทำงานบน Windows )


 3. เน้น Native Cross-Platform โดยรวมทุก Module แต่ละ Group Object เป็นหนึ่งเดียวกันด้วย Front-End Engineering พัฒนาบน wxWidgets ซึ่งเป็นคู่แฝด ( พร้อม ๆ พัฒนาควบคู่กันไป ) กับ MFC โดยเจาะลึก Graphic User Interface บน Desktop ทั้ง Win32, GTK+ & Cocoa ( บน Windows, Linux & Mac OS X ตามลำดับ ) รวมถึง Cocoa Touch บน iPad & iPhone ด้วย ( รวมทั้งใช้ Smart Device เพื่อเป็น Backup หรือ Mirror ของ Server ด้วยเช่นกัน )


  หมายเหตุ

  • ทั้ง Windows Forms, MFC หรือ wxWidgest ถือว่าเป็น Graphic Programming เหมือนกับ Cocoa Touch ของ iOS รองรับ Big Data หรือ รองรับการแสดงข้อมูลจำนวนมาก ๆ โดยสามารถพัฒนา Analysis Engine เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ( Zoom Record / Real-Time Query )


  • ขณะ Metro Style ของ Windows 8.x New Style รวมถึง WPF : Windows Presentation Foundation ซึ่งเป็น XAML หรือ XML UI ( Graphic Data จาก Visual Design ) คล้าย ๆ กับ Android รองรับ Business Intelligence หรือ Summary ของ การวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เท่านั้น เพราะ Framewrok เหล่านี้ ไม่ ...รองรับ ข้อมูลขนาดใหญ่
        ระบบ Virtual Reality Systems หรือ 4D Education & Business Simulation สามารถ Upgrad ...ฟรี ภายในปี 2014 อันเป็นการพัฒนา Front-End Engine เพื่อรวม Business Intelligence และ CMS : Content & Document Management System มานำเสนอในรูปแบบ 3D Graphics + Simulation ( Math & Physics ) ด้วย WebGL & OpenGL โดยโปรแกรมเสมือนจริง ( Virtual Reality Systems ) รุ่นแรก ๆ ไม่เน้น Human แต่เน้น Transaction Flow บน Building จริง ๆ โดยใช้ Sensor ของ Smart Device ผสมกับ Software ในการสร้างข้อมูล และ ติดตาม Inventory ทุก ๆ ตัว โดยเฉพาะ เน้นการจัด Stock, Service และ รายละเอียดของ Inventory หรือ Product แบบถอดเปลี่ยนได้ ...แต่ละตัวมากกว่า

        ระยะแรก ข้อมูลส่วนใหญ่ Import มาจาก CAD : Computer-Aided Design พร้อม ๆ ข้อมูลด้าน Material ลง Object-Oriented DataBase เพื่อทำ Virtual Reality หรือ Simulation ระยะสอง จะใช้ Digital Signal and Image Processing ในการแปลง Real Wlord เช่น Image หรือ Vedio มาสู่โลกของ Virtual Reality Systems ระยะสุดท้าย ใช้ Machine Learning หาความสัมพันธ์ ระหว่าง Business Intelligence และ CMS : Content & Document Management System เพื่อนำไปสู่ Knowledge Flow ด้วย Natural Language Processing, Speech Signal Processing & Search Engine

Natural Cloud Application แบ่งเป็นรุ่นย่อย ๆ ( Step 1 ) ดังนี้


 1. Standard Edition ทำหน้าที่เป็น Standalone สำหรับ Desktop App หรือ Service Plug-in ในการประมวลผลแบบ Background Process และ Backup & Mirror ในการทำงานร่วม กับ Social Business Network & Cloud Computing @ Natural.co.th

  พร้อม ๆ กับ รองรับ Real-Time Report ( Dynamic Queries ) ด้วย ASP.NET ตามมาตราฐาน HTML5 ( CSS3 + JavaScript ) และ C++/CLI Web Controls เพื่อรองรับ ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data โดยพัฒนา Front-End Engine สำหรับ Dynamic Web


 2. Professional Edition เน้น Business Intelligence & Analysis ในการทำงานบน Standalone สำหรับ Desktop App ด้วย GDI+ และ Graphic Web ด้วย HTML5 Canvas สำหรับ Dynamic Web


 3. Client / Sever Edition เน้น Real-Time Report & Process ด้วย Transaction Flow ซึ่งเป็น Dynamic Object-Oriented SQLs สำหรับ Dynamic Web และ Real-Time Network ด้วย Remote Logic Interface & Dynamic Object Serialization ผ่าน Socket Protocol หรือ TCP/IP สำหรับ Client \ Server หรือ Proxy Server บน Virtual Private Network เพื่อ ความยืดหยุ่น และ ความปลอดภัย สูงสุด


 4. Enterprise Edition เน้น Customize ด้วย WF, WCF, WPF, ADO.NET & ASP.NET พัฒนาด้วย Microsoft Visual C++ 2013 [ Native C++/CX ] เพื่อทำงานบน Microsoft Windows RT ( Surface Tablet ), 8.x New Style & Sever 2012


 5. Unified Communication เน้น Integration ในการทำงานร่วมกับ Microsoft Office 213, SharePoint 2013, BizTalk 2013, Lynce Server ฯลฯ เพื่อย้ายข้อมูลจากโลกของ Desktop ขึ้นมาสู่โลกของ Web Base หรือ Smart Device แบบไร้ Paper เป็นหลัก
Last update : January 09, 2019 19:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2019   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถ.ข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199