Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Telephone
- MFC Phone Billing
- MFC Phone E-Billing
- MFC Phone X-Billing
• Data Science
- UWP Natural Billing
- UWP Natural E-Billing
- UWP Natural X-Billing
• Data Science
- QML JiniSoft Billing
- QML JiniSoft E-Billing
- QML JiniSoft X-Billing
• บริการ ...ให้ คำปรึกษา
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by JavaScript with C++

JavaScript V8 Engine        ผม Roongroj Rojanapo ไม่ใช่ ...นักธุรกิจ แต่เป็น ...นักวิจัย ยอมทุ่มเท่ทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ และ เทคนิค ...ในการเรียนรู้ รวมทั้งจะศึกษาแบบองค์รวม โดยไม่ยึดติดกับ ความเชื่อ และ ความรู้สึก เช่น ชอบ Java & Linux เกลียด Microsoft แต่ขุดคุ้ย Win32 & .NET เพื่อ Mix & Optimize ข่มขืน ให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่า Java & Linuxแผนงานพัฒนาเร่งด่วน 1 - 4 เดือน


 1. กำลัง Mix & Optimize @ OODB

  การพัฒนา OODB Engine 2.x ตลอดเวลา 10 ปี ผมยึดถือปรัชญา OOP : Object-Oriented Programming ตามแนวทางของ Java Platform และ ยึดถือ Reference ด้วย Object Comparison เป็นหลัก เหมือนกับ OODB Engine 1.x ด้วย Native C++ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่เมื่อย้ายมาเป็น Mono หรือ Microsfot .NET กลับมีปัญหาการใช้ Resource หรือ Memory อย่างมาก

  ผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาอิงตามปรัชญา Native C โดยเปลี่ยน Reference มาเป็น Serial ID ของแต่ละ Object ในระดับ Low-Level แนวทางเดียวกับ NoSQL และ SQL หรือ RDBM เช่น Cache DataBase เพื่อเพิ่ม Performace ลดจำนวน การขอ และ ลดขนาด ของ Memory พร้อม ๆ ทั้ง Optimize ลงมาประมวลผลใน Cache Memory ของ CPU ด้วย ( แต่ยังมีการใช้ Object Comparison อยู่เช่นเดิม ในระดับ Hi-End เพื่อ ความยืดหยุ่น และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล )

  • OODB : Object-Oreinted DataBase, MediaBase & LogicBase

   OODB 1.x ถูกพัฒนามาพร้อม ๆ กับ บิลไทย เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว ก่อนจะมาเป็น Natural Billing ถือว่าเป็น NoSQL แบบ Low-Level Enige โดยใช้ DataBase ในแบบ Structure ของ C Language และ ประมวลผลในแบบ OOP : Object-Oriented Programming ด้วย C++ Language ทำให้ประมวลผลเร็วกว่า FoxPro และ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

   OODB 2.x เดิมค่อย ๆ พัฒนาด้วย Java Language ตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีก่อน โดยขณะนี้ย้ายมาพัฒนาต่อด้วย C# Language ถือว่าเป็น Hi-Level Enige รวมทั้งนำเทคนิคต่าง ๆ มาเพิ่มความสามารถให้กับ OODB 1.x โดยมี จุดเด่น คือ แต่ละ Field หรือ Sub-field สามารถเป็น Object ได้ และ รองรับการ Query แบบ Object-Oriented SQL ถือว่าเป็น NoSQL ใกล้เคียงกับมาตราฐานเดิม ( RDBMs ) แต่ จุดด้อย คือ ต้องการ Resource หรือ RAM ขนาดใหญ่ และ ถือว่า เป็น Hi-Level ไม่สามารถย้อนยุคไปรองรับ มาตราฐานยุคเก่า ๆ เช่น การเป็น DataBase Engine ให้กับ OpenLDAP

   OODB Mix ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวทางของ OODB 2.x ด้วย Native C/C++ แต่เน้นอิง Low-Level Enige คล้าย ๆ ครอบลงไปใน OODB 1.x เดิม โดยเฉพาะงานด้าน Documents # Search Engine และ เพื่อ ลบ ...จุดด้อย เน้น Performance รวมทั้งการเป็น DataBase Engine ให้กับ OpenLDAP เพื่อนำ Natural Security ซึ่งอิงกับ Human Relation ลงมาประมวลผลระดับ Low-Level ระดับ RADIUS, Firewall, OpenLDAP, Samba, FTP, OpenID หรือ OAuth


 2. เน้น Wep App ด้วย HTML5 + WebGL

  สิ่งที่ผมกำลังเร่งมากที่สุด คือ พัฒนา Social Education, Business & Jobs ทำงานร่วมกับ Social Network ต่าง ๆ เพื่อรองรับ Web App ด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ด้วย HTML5 ( CSS3 + JavaScript ) & WebGL ในลักษณะ MPP : Multiply Parallel Processing หรือ Dynamic Distributed & Co-operative Systems หรือ Multiply Server โดยกระจายไปยังหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งมีผู้ใช้อยู่ ในการช่วยกันประมวลผล และ เป็น Backup หรือ Mirror ระหว่างกัน สำหรับการย้าย Office ขึ้น Web มาทำธุรกิจร่วมกันบน Internet

  โดยเน้น Business Intelligence by Transaction Flow => Big Data => Information => Data Mining => Knowledge Flow => Business Rule => Transaction Flow พร้อม ๆ กับ มี Security และ Cryptography ระดับ Field และ Record จึงมีความปลอดภัยสูงกว่า NoSQL และ SQL Server ทั่ว ๆ ไป ...อย่างมาก

  รวมถึง จะจัดเก็บ Command, Menu & Toolbar ต่าง ๆ ลง DataBase โดยกำหนดสิทธิ์ในการเรียกใช้ ตามประเภทของแผนก หรือ หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ กำหนดเป็นรายบุคคล อ้างอิงตาม Human Relation ( ระบบเน้นให้กำหนด Security ของ Business Rule หรือ Transaction Flow ของแต่ละ Record ด้วย Department หรือ Position มากกว่า Person คล้าย ๆ กับ OODB Engine 1.x ซึ่งใช้มาตลอด 20 ปี แต่พัฒนาให้เป็นมาตราฐานสากล ...มาขึ้น )


 3. เน้น Front-End ด้วย C# Native Platform by Xamarin

  เพื่อความเร็วในการพัฒนา Native App บน OS X, iOS & Android และ ด้วยการ Mix & Optimize ในระดับ System Programming จึงเลือกใช้ Xamarin Native Platform ในการทำงานร่วมกับ Social Education, Business & Jobs รองรับ Applicaiton ด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & ERP


 4. เน้น 4D Education & Business Simulation ด้วย C# by Unity 3D

  ผมเตรียมพัฒนา CMS : Content & Document Management System โดยเปลี่ยนวิธีการนำเสนอมาสู่โลกของ 4D Education & Business Simulation หรือ 3D Virtual Reality Systems + Digital Image & Signal Processing + Machine Learning และ ทำงานร่วมกับ Google Service ต่าง ๆ โดยเฉพาะ Google Map

  โปรแกรมเสมือนจริง หรือ Virtual Reality Systems รุ่นแรก ๆ ผมยังไม่เน้น Human เน้น Transaction Flow บน Building จริง ๆ โดยใช้ Sensor ของ Smart Device ผสมกับ Software ในการสร้าง ติดตาม Inventory ทุก ๆ ตัว โดยเฉพาะ เน้นการจัด Stock, Service และ รายละเอียดของ Inventory หรือ Product แบบถอดเปลี่ยนได้ ...แต่ละตัวมากกว่า

  ระยะแรก ข้อมูลส่วนใหญ่ Import มาจาก CAD : Computer-Aided Design พร้อม ข้อมูลด้าน Material ลง Object-Oriented DataBase เพื่อทำ Virtual Reality หรือ Simulation ระยะสอง จะใช้ Digital Signal and Image Processing ในการแปลง Real Wlord เช่น Image หรือ Vedio มาสู่โลกของ Virtual Reality Systems
แผนงานพัฒนาหลัก ๆ ตลอดทั้งปี


 1. เน้น Native C/C++

  กำลังเร่งย้าย OODB Engine 2.x จาก Java Souce Code มาเป็น C# และ C++ พร้อม ๆ กับ Compatible กัน ในระดับ Physical Binarry File และ Remote Objec & Logic ผ่าน Socket Potocol จาก Java มายัง C# และ C++

  ที่สุดของการพัฒนาด้วย Native C/C++ อาจ Compatible กับ Java หรือ C# ในระดับ API : Application Programming Interface ของ Engine เท่านั้น เนื่องจากยังคงไว้ซึ่ง Compatible กับ OODB Engine 1.x โดยจำลอง OODB Engine 2.x ครอบแทน เน้น Mix หรือ Optimize ในระดับ Native C/C++ เพื่อ Performace สูงสุด


 2. เน้น GUI ด้วย wxWidgets 3.0 และ Native C/C++

  wxWidgets ถือว่าเป็น คู่แฝด ของ Microsoft Foundation Class Library และ Open Source สำหรับ Graphic Framework Libarry ซึ่งเป็น Cross-Platfrom ทั้ง Mac OS X, Linux & Windows สำหรับ Desktop และ เนื่องจากรองรับ Cocoa บน OS X ทำให้ย้ายไปยัง iOS ไม่ยากนัก โดยเฉพาะการย้าย Business App บน Desktop มาทำงานบน iPad แทน

  เจาะลึก GUI ของแต่ละ Platform ทั้ง Win32, Cocoa & GTK+ รวมถึง Plug-in, CORBA, COM+, DCOM & MTS รวมถึง Import / Export เช่น การทำงานร่วมกับ Microsoft Office, OpenOffice, SQL Server หรือ CGI / C++ ทั้ง Apache และ IIS รองรับมาตราฐาน ต่าง ๆ เช่น ebXML : Electronic Business using eXtensible Markup Language

  ส่วนบน iPhone อาจมีการปรับ GUI : Graphic User Interface ตามขนาดจอซึ่งเล็กลง เน้นแสดง Status และ Approve ตาม Budiness Rule เป็นหลัก มากกว่า Input ข้อมูล หรือ Analysis ข้อมูล ( ยังมีอยู่ แต่จะไปเน้น การนำเสนอข้อมูล เชิง Virtual Reality Systems หรือ 4D = 3D + Simulation พัฒนาด้วย OpenGL + Artificial Intelligence มากกว่า )


 3. เน้น Service หรือ Plug-in @ Multy Server

  สำหรับ Natural Application Server ตั้งแต่รุ่น Enterprise Edition พวกเราเน้นพัฒนา Social & Cloud Computing ด้วย Service หรือ Plug-in ฝังตัวลงใน Server ด้วย Native C/C++ เพื่อ Performance ทำงานในระดับ Low-Level


 4. Financial Engineering ด้วย Native C/C++

  พัฒนา Business Intelligence ( เริ่มจาก Expert Systems สุดท้าย ...มุ่งไปสู่ Artificial Intelligence ) ด้วย Mathematics, Statistics & Data Analysis มาสรุป Big Data ซึ่งได้จาก Transaction Flow เพื่อพัฒนาไปสู่ Information, Data Mining และ Knowledge Flow ( ตามลำดับ )

  รวมถึงนำ Comment หรือ Document ของ Transaction Flow มาจัดทำ CMS ด้วย Machine Learning ผ่าน Search Engine & Natural Language Processing รวมถึงพัฒนาระบบ Speech & Translation ภายใน Machine Learning ในลำดับต่อไป


 5. เน้น Virtual Reality Systems ด้วย Native C/C++

  ตลอด 20 ปี ผมเน้นทำแต่ Back-End Engineering ถึงเวลาต้องเน้นพัฒนา Front-End Engineering บนพื้นฐาน 3D Graphics + Simulation ( Math & Physics ) ด้วย WebGL & OpenGL หรือ DirectX เพื่อการประมวลผลด้วย Digital Signal and Image Processing ในการแปลง Real Wlord เช่น Image หรือ Vedio มาสู่โลกของ Virtual Reality Systems โดยการสร้าง Engine ในแบบฉบันของตนเอง โดยเน้น CMS & Virtual Reality Systems สำหรับ Education & Business เป็นหลัก
ปล. ลำดับการพัฒนา OODB Engine => Artificial Intelligence => Machine Learning => Robot
Last update : January 09, 2019 19:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2019   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199