Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Backup Service Software Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.th

Product
• Home
• Telephone
- V 10 Natural Billing
- V 11 Natural E-Billing
• Data Science
- V 12 Natural Billing
- V 12 Natural E-Billing
- V 12 Natural X-Billing
• Data Science
- V 12 JiniSoft Billing
- V 12 JiniSoft E-Billing
- V 12 JiniSoft X-Billing
• บริการ ...ให้ คำปรึกษา
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


Develop by JavaScript with C++

JavaScript V8 EngineCloud Computing


        IT ไทย และ IT ทั่วโลก หาก ไม่ ...ยืนบนลำแข้งของตนเอง เดินตามฝรั่งอยู่ร่ำไป มีแต่จะตกเป็นเหยื่อทางการตลาด ถูกฝรั่งหลอกจนนับครั้ง ไม่ ...ถ้วน โดยเฉพาะด้าน Security เห็นได้ชัดนับตั้งแต่ปี 2000 เพราะการใช้ Web Service ซึ่งเป็นเพียง Text Protcol แม้มีการเข้ารหัส SSL แต่เพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น เพราะสามารถร้องขอ Public Key เพื่อถอดรหัสข้อมูลได้โดยง่าย

        สำหรับการร้องขอ Private Key ของ เจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พรบ.คอม ฯ ฉบับใหม่ หรือ เครื่องถอดรหัส SSL เป่าหมายเพื่อ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง หรือ สร้างหลักฐานต้นฉบับอันเป็นเท็จ เพื่อ ...ใส่ร้าย หรือ ผลทางการเมือง โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลของ SQL ทุกค่าย เป็น Text Data ทั้งหมด สามารถแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ( ที่สำคัญ Hacking เข้าไปแก้ไข Text Script ไม่ ...ใช่ Machine Code ซึ่ง ฝรั่ง ชอบ Configuration ด้วย Text Script มาก ๆ )

        ต่างจาก Russia และ China สามารถเจาะระบบ USA ได้โดยง่าย แต่ USA กลับเจาะกลับแทบไม่ได้เลย เพราะ Russia และ China เน้นเก็บ Data และ Configuration เป็นแบบ Binary รวมถึง ...ใช้ Binary Protocol ในการสื่อสารเป็นหลัก เหมือนยุคก่อนปี 2000 ยิ่งหากใช้ Style ของ Jini Protocol หรือ Dynamic Object Serialization บน Binary Protocol จะไม่สามารถเจาะระบบได้เลย
        Cloud Computing แบบฝรั่ง เป็นแค่การย้าย Server จาก Office ไป Share Resource ร่วมกัน ณ. Hosting หรือ Data Center ข้อดี คือ ลดคนดูแลระบบ และ เปลี่ยนการลงทุนจำนวนมาก ทั้ง การหาผู้เชียวชาญ และ Hardware มาเป็นการจ่ายค่าบริการรายเดือนแทน

        ปัญหา ...ใหญ่ คือ Data ของ Office ไปฝากไว้กันคนอื่น ๆ การ Update หรือ Backup เก็บไว้กับตนเองทำได้ยาก Real-Time Backup ไม่ได้สมบูรณ์ แบ่งตามช่วงเวลา ไม่ ...ได้ โดยเฉพาะ SQL ต้องหยุดทำงาน ถึงจะ Backup ได้โดยสมบูรณ์ ยิ่งใช้ Cloud App จะมีปัญหา หาก ไม่ ...ใช้่บริการต่อ หรือ ผู้ให้บริการปิดตัว ที่สำคัญ ลมหายใจของ Office ขึ้นอยู่กับความสมูบรณ์ของ Internet ในการเชื่อโยงระหว่าง Office กับ Cloud โดยเฉพาะเวลาเกิด สงคราม ภัยพิบัติ หรือ เหตุสุดวิสัย ( เพราะ ฝรั่ง ไม่ ...มีความรับผิดชอบ หากบริษัทมีปัญหา ก็แค่ ปิดบริษัท หรือ ขายบริษัท ขายธุรกิจ ในส่วนนั้น ๆ ทิ้งไป )Cloud & Blockchai with Social Business on Mobile App


        สิ่งที่ผมกำลังทำ คือ การสร้าง New Platform พัฒนาด้วย C++ 14 สำหรับ 3D & VR สำหรับ Desktop & Mobile Cross-Platform ตั้งแต่ แต่ละ Bit ของ Blockchai ด้วย Object-Oriented DataBase รองรับ Automatic Transaction Flows ร่วมกัน ...ระหว่าง Customize และ ทุก ๆ Business ซึ่งทำธุกริจระหว่างกัน

        กลายเป็น Social Business Networking โดยทำงานร่วมกันบน Private & Public Cloud กับ Mobile App กลายเป็น Multiply Parallel Processing ขนาดใหญ่ ตรงตามปรัชญาของ Blockchain เพื่อ Open Data รวมถึงการเป็น Backup และ Mirror ระหว่างกัน

        โดยทั้งหมด เก็บข้อมูล และ Co-operative Computing ใน Style ของ Jini และ Java RMI ซึ่งเป็น Dynamic Object Serialization บน Binary Protocol โดยใช้ WebSocket สำหรับ Public Protocol ระหว่าง Mobile App และ Socket Protocol สำหรับ Private Protcol ระหว่าง Server หรือ Desktop

        พร้อมแก้ช่องโหว่ และ ทำปรัชญา ของ Blockchai ให้เป็นจริง โดยเปลี่ยนจาก การย่อข้อมูลเหลือเพียง Hash Code เพียง 256 Bit หรือ 32 Byte และ อ้างอิงเพียง Transaction NO มาใช้ Primary Object เป็น Reference แทน ซึ่งประกอบด้วย Primary Fields และ Special Fields หลาย ๆ Field มาทำ Value Compared แทน หาก Value ไม่ ...ตรงกัน ถือว่า เป็นข้อมูลปลอม ( แล้วเข้าสู่ระบบการสอบสวนทางดิจิตอล ค้นหาข้อมูลต้นฉบับ เทียบกับ ข้อมูลจริง ซึ่งกระจายไปเพื่อ Backup / Mirror และ Cache Management บน Device ต่าง ๆ )
        โดยมี 2 รูปแบบในการทำ ธุรกิจ คือ จำหน่าย Commercial Software สำหรับ Business @ ต้องการ Private Cloud และ Freeware โดยคิดค่าบริการในการทำธุรกรรม ไม่เกิน 10% ของการบริการทั้งหมด อาจรวมค่าบริการของ Logistics ด้วย ( 7-11 ส่วนใหญ่ ...หลัก 60% จากราคาสินค้า ห้างสรรพสินค้าคิดค่าฝากขาย หลัก 30% จากราคาสินค้า และ Credit 3 เดือน )Digital Economy is changing the World.


        โลกกำลังเปลี่ยน ...ขับเคลื่อน ด้วย Artificial Intelligence & Big Data Science แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ หัวใจ ...สำคัญ คือ Automatic Transaction Flows between all Business & Customer พร้อม ๆ กับ Open Public Data และ Reference ระหว่างกัน เพื่อลดการ Input Data เพราะโลกปัจจุบัน เป็น Touch Screen นำมาสู่ การพัฒนา Social Business with Blockchain บนพื้นฐานปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ของ พ่อหลวง ( ไม่ใช่แค่ EDI : Electronic data interchange บางส่วน เหมือนเช่นในอดีต )

        โลกกำลังไปในทิศทาง ของ Blockchai อย่างน้อย ๆ ทั้ง 2 ฝ่าย @ ทำ ธุรกรรม ...ร่วมกัน ต้องเก็บหลักฐานไว้ เพื่อยืนยันระหว่างกัน ถ้าให้ดี ต้องมี พยาน รู้เห็นจำนวนมาก ( ทำให้ Dynamic Web หรือ Web Cloud หมด ...ความน่าเชื่อถือ เพราะเก็บข้อมูลไว้ Server ฝั่ง ...เดียว โดย Mobile จะมาแทนที่ทั้งหมด โดยเฉพาะ ธุรกรรม ด้าน การเงิน )

        จากความสำเร็จตลอดเวลา ...กว่า 20 ปี ในการพัฒนา NoSQL หรือ OODB Engine 1.x ทำงานเร็วกว่า SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า นำมาสู่ OODB Engine 2.x : Object-Oriented DataBase ทำงานบน Desktop & Mobile Cross-Platform พัฒนาด้วย C++ 11 / 14 ทำงานเร็ว เพิ่ม ...ขึ้น = long 2 (N) เท่าตัว เพื่อรองรับ Big Data & Artificial Intelligence ในลักษณะ Multiply Parallel Processing ตาม ...ปรัชญา Java RMI & Jini Network Technology

        พร้อม ๆ กับ ...บริการ Social Business และ Business App สำหรับงานด้าน HRMs, ERP, CRM & MRP ด้วย Security ในการเข้าถึงข้อมูล ระดับ Field และ Record อ้างอิงตาม Human Relation เช่นเดิม รวมถึง เข้ารหัส ทุก Record อ้างอิงตาม Organization ใน Social Business ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล Record นั้นจริง ๆ ( และ Customize หรือ พัฒนา Application เฉพาะด้าน เพื่อ Integration หรือ เชื่อมโยง กับ ระบบเก่า ๆ ขึ้นสู่ Social Business ได้อย่างราบรื่น เป็น ...หนึ่งเดียวกัน )


Security ของ Windows & App Store

        จุดเด่น ของ SandBox บน iOS & Universal Windows Platform คือ Security แม้แต่ Admin ไม่ ...สามารถเข้าถึง File ได้ ทำให้ New Security อ้างอึงแบบ Human Relation ทำงานได้ 100% เพื่อ แก้ ...ปัญหา Security ปกติ Cracker จะ Hacking เข้าถึง Admin หรือ Hacking @ Kernel ของ OS เพื่อได้ ...สิทธิ์ เท่า Admin เพราะ SQL Server หรือ DataBase ทั่วไป หากเปิดให้ใคร Access ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ สามารถ Access ได้ทั้ง Table แต่ที่แน่ ๆ Admin เข้าถึงได้ทั้งหมดอยู่แล้ว ( ยกเว้น บน Andorid หรือ Desktop Mode ต้องหวังพึ่ง Security เพียง Storage แบบ Binary File และ เข้ารหัส ...แต่ละ Record แทน )


MPP : Multiply Parallel Processing

        ทำให้ Mobile, Desktop & Server Application ประสาน ช่วยกัน ...ทำงาน เป็น หนึ่งเดียว ลักษณะคล้าย ๆ Peer-to-Peer เพื่อรองรับ Social Business with Blockchain แต่เนื่องจากเป็น Big Data Science แม้จะช่วยกันทำงาน ...ประมวลผล ผ่าน Cache Management หรือ Swap @ Record เพื่อ ความรวดเร็ว และ ลด Data Transfer แต่ข้อมูล ...ส่วนใหญ่ ยังต้องจับเก็บลง Centralized Server หรือ Cloud Storage ของแต่ละ Organization อยู่ดี [ 3 ประสาน Asynchronous, Concurrent & Parallels แนว Coding สุด ...หิน ]


MVC Architecture

        เพื่อรองรับ Artificial Intelligence & Big Data Science พวกเราเลือก Qt / C++ Desktop & Mobile Cross-Platform เพราะ M = Model หรือ Business Logic ประมวลผลตาม Transaction Flow ทั้งใน ...ระดับ Low-Level ด้วย Hi-Speed OODB และ High-Level ด้วย JSON / XML Binary File พัฒนาด้วย C++ 11/14 เพื่อ เพิ่ม ...ความยืดหยุ่น ให้กับ Machine Learning

        ส่วน V = Dynamic View ทำงานในลักษณะ Dynamic Scripting ทั้ง QML 2D / 3D, HTML, Canvas, CSS, WebGL & JavaScript เพื่อรองรับ Machine Feeling ปรับเปลี่ยน Dynamic Web และ Dynamic Graphic User Interface ไปตาม อารมณ์ ความรู้สึก หรือ ความต้องการ ของ Users แต่ละบุคคล พร้อม ๆ ทั้ง สามารถ Reset ให้เป็นไปตาม Default ของแต่ละ Department

        สุดท้าย C = Controller นำ Machine Coding ซึ่งเดิม พวกเราพัฒนาให้มันทำงานแทน Programmer ตั้งแต่ปี 2540 มาสร้าง Object-Oriented Script Code สำหรับ Dynamic User Interface และ Dynamic Query ตาม Transaction Flow พร้อม ๆ ทั้ง ทำงานแบบ Real-Time Process & Report เช่นเดิม


Hi-Speed OODB

        Natural Object-Oriented DataBase, MediaBase & LogicBase เริ่มต้นด้วย ...การวิจัยและพัฒนาบนรากฐานของ Java RMI, JavaSpace & Jini Network Technology จนกลายเป็น MPP : Multiply Parallel Processing หรือ Dynamic Distributed & Co-operative Systems เพื่อรองรับ Dynamic Real-Time Process, Analytics & Report สำหรับ Big Data และ Data Mining แล้วต่อยอด พัฒนาให้รองรับ Cross-Platform ทั้ง Java Platform, ISO C/C++, Objective-C, JavaScript & Microsoft .NET Famework ( รวมถึง Windows RT )

        Natural Hi-Speed OODB มี Architecture ดังนี้ข้อ ...จำกัด RDBMs / SQL Server

        RDBMs / SQL Server ไม่มี Security ระดับ Record ทำให้ หากอนุญาติให้ User ใด สามารถ Update ข้อมูลได้ User นั้น สามารถทำการ Modify หรือ Delete ข้อมูลได้ทั้งหมด ( นำมาสู่ปัญหา Hacker / Cracker ภายในองค์กร ) รวมทั้ง หากย้ายไปยัง Cloud Computing แต่ละ Business จำเป็นต้องแยก Cloud Server ออกจากกัน ไม่ ...สามารถทำ Business หรือ Transaction Flow ร่วมกันได้ อย่างเก่ง ...ทำได้แค่ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เท่านั้น ( EDI : Exchage Data Interface )

        ปล. หาก User สามารถ Query ส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ก็ ...สามารถ Query ข้อมูลทั้งหมดได้ เช่นกัน

        ข้อ ...จำกัด RDBMs / SQL Server มีรายละเอียด ดังนี้สู่ คอมฯ ...ยุคที่ 3

        จากปัญหา การเมือง & วิกฤตเศรษฐกิจ ...รอบใหม่ ผมเตรียมทำ Document และ Video Training บน Youtude เพื่อจะ Upgrade เข้าสู่ Cloud Business รองรับการทำธุรกรรม ( Transaction Flow ) ทั้งบน Location และ Online ครอบคุมทั้ง HRMS, ERP, CRM, ERP, Shopping & Social Network

        ปล. Upgrade ...ฟรี สำหรับ E-Billing ตั้งแต่ 2011 และ Billing ตั้งแต่ 2013

        JiniSoft Cloud Business มีรายละเอียด ดังนี้Natural Cloud Application

        Natural พัฒนา Cloud Application สำหรับ Business ด้วย MFC พร้อม ๆ กับ wxWidgets ในแบบฉบับ Native C/C++ โดยเน้นพัฒนา Service หรือ Plug-in ฝังตัวลงใน Server รวมถึง CGI / C++ บน Apache และ IIS สำหรับ Dynamic Web ด้วย HTML5 ( CSS3 + JavaScript ) & JavaScript และ เจาะลึก Front-End แต่ละ Platform บน Desktop ทั้ง Win32, GTK+ & Cocoa สำหรับ Windows, Linux & Mac OS X ตามลำดับ รวมถึง Cocoa Touch บน iPhone & iPad ด้วย

        Natural Cloud Application แบ่งเป็นรุ่นย่อย ๆ ดังนี้Natural Development 2014

        ผม Roongroj Rojanapo ไม่ใช่ ...นักธุรกิจ แต่เป็น ...นักวิจัย ยอมทุ่มเท่ทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ และ เทคนิคในการเรียนรู้ รวมทั้งจะศึกษาแบบองค์รวม โดยไม่ยึดติดกับ ความเชื่อ และ ความรู้สึก เช่น ชอบ Java & Linux เกลียด Microsoft แต่ขุดขุ้ย Win32 & .NET เพื่อ Mix & Optimize ข่มขืน ให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่า Java & Linux
Last update : September 07, 2016 20:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2018   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

99/2 Soi Ramindra 14, Ramindra Road, Bangkane, Bangkok 10230, ThailandE-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199